rodo

Na podstawie art. 6 pkt lit. b) oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązywania kontaktów związanych z realizacją umowy bądź podejmowania działań przed jej zawarciem. Administratorem Danych Osobowych jest firma Kancelaria Radców Prawnych Paul-Biały Błaszczuk-Niemotko Radel Sieńko Szemiot i Wspólnicy Sp. j. z siedzibą w Wysokim Mazowieckim ul. Plac Odrodzenia 5. Dane nie będą bez Państwa zgody przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznym. Informujemy o prawie dostępu, żądania ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.) • Właścicielem strony internetowej rpr-wm.pl/radcowieprawni-wm.pl oraz administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Paul-Biały Błaszczuk-Niemotko Radel Sieńko Szemiot i Wspólnicy Sp. j.z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem 18-200, ul. Plac Odrodzenia 5 , NIP 7221630890. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Dane osobowe są pozyskiwane podczas wypełniania formularza kontaktowego. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu nawiązania kontaktu z Kancelarią oraz o ile wyraził na to zgodę. Zawartość strony internetowej można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do ich treści oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania, jak i również żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres email: kancelaria@rpr-wm.pl. Pozyskane przez administratora dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.