Użytkowanie wieczyste stopniowo przechodzi do historii polskiego prawa

W środę 29.03.2023 r. Rada Ministrów zaakceptowała projekt zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Nowelizacja ta to już drugi etap prac legislacyjnych, które prowadzą do faktycznej likwidacji instytucji użytkowania wieczystego. Pierwszy etap dotyczył uwłaszczenia właścicieli domów i mieszkań. Tym razem na reformie skorzystają przedsiębiorcy, którzy użytkują grunty komercyjne. Na zmianie skorzystają również spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe.

Warto pamiętać, że w przypadku gruntów komercyjnych uwłaszczenie nie nastąpi z mocy prawa. Podmiot zainteresowany będzie musiał każdorazowo złożyć w urzędzie odpowiedni wniosek. W świetle przewidzianych zmian organ administracji co do zasady nie będzie mógł odmówić użytkownikowi wieczystemu sprzedaży użytkowanego gruntu. Przedsiębiorca musi jednak pamiętać, aby stosowny wniosek złożyć w ciągu roku od dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy. Po tym czasie wykup również będzie możliwy, ale już wyłącznie na zasadach ogólnych.

Projekt zakłada jednak pewne odstępstwa od tej reguły. Bowiem w przypadku gruntów niezabudowanych i rodzinnych ogródków działkowych zgodę na nabycie wyda właściwy kompetencyjnie organ samorządu terytorialnego. Akceptacja nastąpi wtedy, gdy użytkowanie wieczyste trwa minimum 10 lat. Są jednak takie kategorie nieruchomości, które ustawodawca wprost wyłączył spod reżimu prawnego w/w ustawy. Z roszczeniem o sprzedaż nie da się wystąpić w stosunku do gruntów powierzonych Agencji Mienia Wojskowego, Lasom Państwowym, parkom narodowym, Wodom Polskim etc.

Jako korzystne należy uznać zaproponowane warunki finansowe wykupu nieruchomości. Możliwe będzie wykupienie nieruchomości poprzez zapłatę 20-krotności dotychczasowej opłaty rocznej jednorazowo. Płatność za uwłaszczenie będzie mogła również zostać rozłożona na 10 rat. Wtedy zainteresowany podmiot uiści opłatę stanowiącą 25-krotność opłaty rocznej.

Foto: pixabay.com