Wyrok Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 16.10.2023 r. o konieczności zwrotu zadatku

Prawnikom naszej Kancelarii udało się zmienić niekorzystny dla naszego Klienta wyrok Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem. Wyrokiem z dnia 16.10.2023 r., o sygn. akt I Ca 232/23, Sąd Okręgowy w Łomży I Wydział Cywilny zmienił ów werdykt i uwzględnił żądanie zawarte w pozwie w całości.

Sprawa dotyczyła zwrotu na rzecz naszego Klienta zadatku uiszczonego w ramach zawartej umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości. Przeciwnik forsował stanowisko, zgodnie z którym, jeśli termin zawarcia umowy przyrzeczonej upłynął bezskutecznie, to umowa przedwstępna wygasa. Tymczasem Sąd uznał, że obie strony były uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej po tym terminie. Gdyby pozwany rzeczywiście miał wolę zawarcia takiej umowy wyznaczyłby dodatkowy termin, który byłby wiążący dla stron. Po upływie terminu przewidzianego w umowie przedwstępnej to właśnie powód zabiegał o podpisanie umowy przyrzeczonej.

W odpowiedzi na pisemne wezwanie Klienta do zawarcia umowy sprzedaży pozwany zdecydował się na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zatrzymaniu zadatku. Sęk jednak w tym, że ów oświadczenie było poprzedzone ustnymi i pisemnymi wezwaniami do wywiązania się przez pozwanego z umowy przedwstępnej. Tak więc pozwany nie wypełnił przesłanek przewidzianych w art. 394 § 1 k.c. i nie mógł liczyć w tym zakresie na ochronę prawną. W obliczu powyższego Sąd II instancji uznał, że niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które ponoszą odpowiedzialność obie strony. Skutkuje to obowiązkiem zwrócenia zadatku na podstawie art. 394 § 3 k.c., a nie jego zatrzymaniem.