Wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 26.10.2023 r. o odpowiedzialności agenta ubezpieczeniowego

Kancelarii ponownie udało się uzyskać pozytywny rezultat w sporze z Towarzystwem Ubezpieczeń. Nasz Klient domagał się wypłaty odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia OC agenta ubezpieczeniowego. Wyrokiem z dnia 26.10.2023 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku uwzględnił żądania pozwu w pełnym zakresie.

Na skutek typowej omyłki pisarskiej agenta ubezpieczeniowego Klient musiał ponownie wykupić polisę OC swojego pojazdu. W trakcie zawierania umowy ubezpieczeniowej z Towarzystwem Ubezpieczeń agent wskazał błędne dane leasingodawcy i ten nie odnotował ostatecznie faktu wykupienia polisy. Postanowienia umowy leasingu nie dawały możliwości rozwiązania sytuacji w inny sposób. Brak odnotowania nowej umowy ubezpieczenia OC skutkował wykupieniem ubezpieczenia przez firmę leasingową we własnym zakresie. Skończyło się to tak, że Klient musiał zapłacić dwa razy za wykupione polisy.

Towarzystwo Ubezpieczeń stało na stanowisku, że do zaistniałej sytuacji przyczynił się sam Klient. W ocenie ubezpieczyciela to ubezpieczający winien czuwać nad poprawnością danych przekazanych agentowi i samą treścią polisy. Z takim stanowiskiem Klient się nie zgodził, co znalazło swój wyraz w złożonej reklamacji od decyzji odmownej. Z uwagi na nieugiętą postawę Towarzystwa Ubezpieczeń Klient zdecydował się na skierowanie sprawy do Sądu.

Klient jako osoba poszkodowana działaniem agenta ubezpieczeniowego skorzystał z polisy OC tego podmiotu. Rozpoznając spór Sąd w pełni podzielił argumentację i stanowisko naszego Klienta. W rezultacie Sąd zasądził od pozwanego na rzecz Klienta kwotę odpowiadającą wartości drugi raz zapłaconej składki ubezpieczeniowej. Oczywistym jest, że w takiej sytuacji ubezpieczenia agenta winno zrekompensować szkody wywołane jego niestarannym działaniem.

 

Przesądzona odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeń za szkodę z ubezpieczenia mienia firmy

Prawnikom naszej Kancelarii udało się przeforsować przed Sądem Rejonowym w Białymstoku VIII Wydziałem Gospodarczym odpowiedzialność TU za szkodę z ubezpieczenia mienia firmy naszego Klienta. Wyrokiem  z dnia 27.04.2023 r. Sąd zasądził roszczenie częściowe i zaakceptował podnoszoną przez nas argumentację.

Klient na datę szkody posiadał wykupioną polisę ubezpieczeniową, obejmującą mienie znajdujące się w posiadaniu firmy. W okresie ubezpieczenia nastąpiło przepięcie instalacji elektrycznej, które spowodowało uszkodzeniu wielu urządzeń elektrycznych. Ze względu na natłok obowiązków Klient zgłosił szkodę TU po kilku miesiącach. To pozwoliło ubezpieczycielowi na podniesienie zarzutów związanych ze spóźnionym zgłoszeniem szkody i skutkowało odmówieniem przyjęcia odpowiedzialności. Drobiazgowa analiza Ogólnych Warunków Ubezpieczenia doprowadziła jednak do wniosku, że fakt ten nie powinien stanowić przeszkody w wypłacie należnego odszkodowania.

W toku procesu nasi prawnicy zawnioskowali o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sądowego z zakresu wyceny sprzętu elektronicznego. Specjalista ten wycenił uszkodzony sprzęt elektroniczny z datą wsteczną. Sąd przesłuchał w trakcie postępowania przedstawicieli spółki i dopuścił dowód z faktur dokumentujących poniesiony koszt zakupu sprzętu. Zgodnie z OWU prawnicy wnioskowali o wycenę sprzętu jako nowego na datę powstania szkody. Ostatecznie Sąd I instancji zaakceptował w pełni argumentację Kancelarii i zasądził część należnego świadczenia odszkodowawczego.