Nowelizacja KPC i zmiana właściwości sądów w zakresie spraw frankowych

W dniu 15.04.2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Kodeks postępowania cywilnego. Wprowadzone zmiany mają przede wszystkim na celu usprawnienie rozpoznawania tzw. spraw frankowych, ale nie tylko. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizacją Kodeksu w dniu 22.03.2023 r.

Najważniejsze zmiany dotyczą właściwości rzeczowej i miejscowej sądów rozpoznających sprawy frankowe. Od teraz sądy okręgowe rozpoznawać będą sprawy, których wartość przedmiotu sporu przekracza 100 tysięcy złotych. Główne założenie wprowadzonej modyfikacji to dążenie to odciążenia sądów okręgowych, które rozpoznają tysiące pozwów frankowych. Mówi się, że do specjalnego wydziału frankowego Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęło ponad 40 tysięcy tego typu spraw. Teraz znacząca liczba pozwów trafi do sądów rejonowych. Prawda jest też, że od ostatniej modyfikacji tej kwoty z 2005 roku uległy zmianie realia gospodarcze i średnie płace.

Co więcej, znowelizowany artykuł 18 k.p.c. wprowadzi swoistą właściwość wyłączną sądów rozpoznających roszczenia frankowiczów. Od tej pory takie sprawy rozpozna wyłącznie sąd, w którego okręgu powód ma miejsce zamieszkania. Wiele pozwów z uwagi na siedziby banków trafiało właśnie do Sądu Okręgowego w Warszawie. Co ciekawe takie rozwiązanie nie będzie wprowadzone na stałe. Ów właściwość wyłączna będzie miała zastosowanie jedynie przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie tego przepisu.

Podpisane zmiany to również pewnego rodzaju doprecyzowanie nowelizacji k.p.c. z roku 2019. Wiele zamieszania wywołały wtedy tzw. zażalenia poziome. Polegały one na tym, że spora część środków zaskarżenia trafiała do innego składu orzekającego tego samego sądu. Dodany do art. 394 KPC nowy § 4 wprowadza ogólną zasadę, zgodnie z którą zażalenia na postanowienia sądu rozpatruje sąd wyższej instancji, chyba że ustawa stanowi inaczej. Ponownie rozpoznawaniem zażaleń na postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń zajmą się sądy II instancji. To samo odnosi się do zażaleń w przedmiocie sprostowania i wykładni orzeczenia.

Zmian jest zdecydowanie więcej i dotyczą one chociażby procedury zabezpieczenia roszczeń związanych z ochroną praw autorskich. Jednak największe zmiany mają znaczenie dla banków i frankowiczów. Tym niemniej ów nowelizacja nie powinna negatywnie wpłynąć na sytuację kredytobiorców. Wręcz przeciwnie zmiany mogą przyspieszyć rozstrzyganie sporów. Widząc postępującą tendencję w orzecznictwie i ustawodawstwie banki coraz częściej proponują ugodowe zakończenie sporów.

Foto: pixabay.com

W 2023 roku dalsza liberalizacja i cyfryzacja Prawa budowlanego

Jak wynika z informacji podanych przez Ministra Rozwoju Waldemara Budy, Prawo budowlane w 2023 r. doczeka się ważnych zmian.

W pierwszym kwartale 2023 roku mają wejść w życie zmiany, które pozwolą na budowę domów powyżej 70 m. kw. bez pozwolenia. Aktualnie obowiązujące przepisy różnicują sytuację prawną inwestorów w zależności od powierzchni domu, który mają zamiar wybudować. W przypadku obiektów poniżej 70 m. kw. można aktualnie korzystać z uproszczonej procedury. Polega ona na tym, że inwestor może zainicjować proces budowlany bez pozwolenia; bez ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy.

Nowelizacja nie przewiduje jednak tak daleko idącej liberalizacji. Owszem, będzie można rozpocząć budowę domu bez uzyskania pozwolenia na budowę, ale pozostanie obowiązek ustanowienia kierownika i prowadzenia dziennika budowy. Planowana nowelizacja przewiduje też możliwość rozpoczęcia użytkowania domu po złożeniu przez kierownika budowy oświadczenia o zakończeniu budowy i zdatności budynku do użytku. Zmiana ta likwiduje więc dodatkowe formalności związane z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Modyfikacji dotychczasowych przepisów i nowych rozwiązań ma być zdecydowanie więcej. Widać wyraźnie, że ustawodawcy zależy na dalszej deregulacji procesu budowlanego i cyfryzacji postępowań administracyjnych. Wspomnieć należy chociażby o rozszerzenie systemu Elektronicznego Dziennika Budowy, czy utworzeniu Bazy Projektów Budowlanych. Co ciekawe, planowane zmiany spowodują wprowadzenie Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego. Tym niemniej proces legislacyjny ciągle trwa i musimy zaczekać jeszcze na finalną treść nowelizacji.

Foto: pixabay.com

Nowelizacja ustawy o prawach konsumenta podpisana przez Prezydenta

Prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod nowelizacją ustawy o prawach konsumenta i innych ustaw.

Zmiany w treści ustawy wynikają z konieczności implementowania najnowszych zmian unijnych dyrektyw. Te akty prawne traktują o prawach konsumentów. Wedle zapowiedzi prawodawców zmiany mają zapewnić jeszcze skuteczniejszą ochronę konsumentów w relacji z przedsiębiorcami.

Najważniejsza zmiana z punktu widzenia konsumentów to szersza definicja umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorcy i jej doprecyzowanie. Teraz do umów tego rodzaju zaliczać będziemy kontrakty, które konsument zawarł w trakcie nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę. Jeżeli dojdzie do zawarcia umowy w takich warunkach, to konsument będzie miał prawo na odstąpienie od umowy w ciągu 30 dni i bez kosztów. Tego typu akcje promocyjne są prawdziwą „plagą” w Polsce i często prowadzą do niekorzystnego rozporządzenia pieniędzmi przez uczestników.

Nowelizacja ogranicza również możliwość zawierania umów o świadczenie usług finansowych na pokazach lub wycieczkach. Tego typu usługi były często uzupełnieniem kontraktu dotyczącego zakupu drogich towarów konsumpcyjnych.

Wprowadzone zmiany przewidują wymóg, aby w każdym ogłoszeniu o obniżce ceny towaru lub usługi przedsiębiorca podawał informację o najniższej cenie tego towaru lub też usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. W praktyce reklamowane przez wielkie podmioty handlowe promocje nie były tak korzystne i realna, jak mogłoby się wydawać.

Nowe przepisy ustawy mają zapobiegać także niechcianym połączeniom telefonicznym od wirtualnych konsultantów (robocalls). Zmianę jest pozytywna, albowiem proceder nękania konsumentów takimi połączeniami przedsiębiorcy prowadzą na szeroką skalę.

Foto: pixabay.com