Notariusz dokona wpisu w księdze wieczystej

W ostatnich latach, a zwłaszcza od 2019 r. dało się zaobserwować dłuższy czas oczekiwania na wpis w księgach wieczystych. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim, ale nie tylko wejście w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Wprowadzenie do porządku prawnego nowej regulacji spowodowało lawinę nowych spraw do załatwienia w wydziałach ksiąg wieczystych sądów. Ministerstwo Sprawiedliwości starało się zapobiec występującym przestojom poprzez utworzenie nowych etatów w sądach rejonowych. Niestety nie pomogło to w wystarczającym stopniu w rozładowaniu powstałych zatorów. Do tego nastąpił wyraźny „boom” na rynku nieruchomości, a i pracę sądów utrudniła pandemia koronawirusa. Czas oczekiwania na wpis do księgi wieczystej jest różnorodny w zależności od regionu kraju i wielkości ośrodka miejskiego.

Na szczęście w formie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie i niektórych innych ustaw pojawił się dość interesujący pomysł. Zaproponowana zmiana polega na przyznaniu notariuszom uprawnienia do dokonywania wpisów w księgach wieczystych. Oczywiście nie ma na razie mowy o powierzeniu notariuszom pełni uprawnień w zakresie postępowań wieczystoksięgowych na wzór tych przysługujących sądom. Notariusze będą mogli dokonywać w księgach wieczystych wpisów własności nieruchomości, związanych z ustanowieniem odrębnej własności lokali. Dodatkowo będą mogli ustanowić i obciążyć odrębną własność lokalu ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz innymi roszczeniami związanymi z lokalem.

Analogiczny pomysł proponowała wcześniej Rada Ministrów, lecz nie spotkał się on wtedy z aprobatą ze strony parlamentu. Miejmy nadzieję, że tym razem projekt zostanie potraktowany poważnie i faktycznie wydziały ksiąg wieczystych zostaną realnie odciążone. Warto dodać, że prawodawca zastanawia się również nad przyznaniem notariuszom uprawnienia do wydawania w niektórych sytuacjach nakazów zapłaty. Jeśli omówione zmiany wejdą w życie to będzie to istotna zmiana z punktu widzenia całego wymiaru sprawiedliwości.