Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla posiadaczy e-hulajnóg?

W dniu 23 grudnia 2023 roku wejdzie w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2021/2118 z 24 listopada 2021. Akt prawny znowelizuje dotychczasowe regulacje dot. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności.

Każdy chyba dostrzegł już, że w Polsce skokowo zwiększyła się liczba użytkowników hulajnóg elektrycznych. Coraz głośniej mówi się więc o objęciu posiadaczy takich środków lokomocji obowiązkiem wykupienia polisy ubezpieczeniowej. Mowa tu o ubezpieczeniu obowiązkowym od odpowiedzialności cywilnej za szkody wywołane ruchem e-hulajnóg. Takie rozwiązanie obowiązuje już w niektórych państwach europejskich takich, jak Francja, Holandia, Niemcy, czy Norwegia. Nie ma jednak jak dotąd jednego, spójnego rozwiązania prawnego dla tego dość specyficznego jednak ubezpieczenia. W kolejnych państwach UE pojawiają się postulaty, aby taki obowiązek wprowadzić w życie i ujednolicić procedury.

Zadania takiego na szczeblu unijnym podjął się Parlament Europejski i Rada UE właśnie w Dyrektywie 2021/2118 z 24 listopada 2021. Warto jednak dodać, że samo wejście w życie Dyrektywy nie powoduje automatycznego wprowadzenia do porządków prawnych państw UE obowiązkowego ubezpieczenia. Każdorazowo taki akt prawny musi zostać implementowany do konkretnego systemu prawnego, z uwzględnieniem specyfiki krajowych rozwiązań. Tak więc na obowiązkowe ubezpieczenie hulajnóg napędzanych silnikiem elektrycznym na pewno jeszcze poczekamy.

Co istotne, ubezpieczyciele już od jakiegoś czasu proponują użytkownikom e-hulajnóg polisy ubezpieczenia OC, AC, a nawet NNW. Należy uznać, że jest to rozwiązanie trafne i słusznie, ponieważ liczba zdarzeń drogowych z udziałem tych środków lokomocji systematycznie wzrasta. Skorzystają na tym nie tylko posiadacze tych urządzeń, ale również kierowcy aut, czy piesi. Szkody wyrządzone ruchem e-hulajnóg mogą być kosztowne, a niekiedy tragiczne w skutkach. Czekamy więc na rozwiązania na krajowe rozwiązania tej kwestii.

Foto:pixabay.com

W 2023 roku poważne zmiany w ubezpieczeniach obowiązkowych i działalności ubezpieczeniowej

Wygląda na to, że rok 2023 przyniesie istotne zmiany w ubezpieczeniach obowiązkowych i samej działalności ubezpieczeniowej. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zmiany pojawią się również w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Z punktu widzenia potencjalnej osoby poszkodowanej doniosłe znaczenie będzie miała zmiana w przedmiocie wysokości sum gwarancyjnych w OC komunikacyjnym. Do 29 876 400 złotych wzrośnie górna granica odpowiedzialności w przypadku szkód na osobie i 6 021 600 złotych w przypadku szkód w mieniu. Limity te dotyczą jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych. Ciekawostką jest to, że sumy te podane mają być w złotówkach, a nie w walucie euro.

Istotna jest też zmiana, która ma na celu określenie na nowo definicji ruchu pojazdów mechanicznych. Nowelizacja powinna doprowadzić do ujednolicenia dość niejednoznacznego stanowiska orzecznictwa i doktryny. Szeroka definicja ruchu pojazdów obejmować ma jedynie te przypadki, kiedy pojazd spełnia w momencie zdarzenia funkcję transportową. Nowa definicja spowoduje więc wyłączenie z ubezpieczenia OC szkód wywołanych przez pojazdy wykorzystywane jako narzędzie pracy (koparki, walce etc.). W rezultacie przedsiębiorcy będą musieli poważnie zastanowić się nad zakupem polisy dotyczącej stricte prowadzonej działalności gospodarczej.

Z powyższą zmianą wiąże się wyłączenie spod reżimu obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów wolnobieżnych. Pojazdem w rozumieniu w/w ustawy nie będzie przykładowo pojazd, którego maksymalna prędkość konstrukcyjna nie przekracza 25 km/h lub który porusza się po szynach. W projekcie Ministerstwo zaproponowało też nowe i zmodyfikowane zadania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. UFG zajmie się wypłata świadczeń odszkodowawczych w przypadku niewypłacalności zakładu ubezpieczeń. Zadaniem PBUK będzie wypłata świadczeń w przypadku zdarzeń zaistniałych na terytorium innego państwa członkowskiego UE albo państwa trzeciego, sygnatariusza Porozumienia Wielostronnego.

foto: pixabay.com