Ponownie TSUE wyrokuje na korzyść frankowiczów w dniu 21.09.2023 r.

Po raz kolejny TSUE opowiedział się wyraźnie po stronie osób, które posiadają kredyt w walucie frank szwajcarski. W dniu 21.09.2023 r. Sąd ten udzielił odpowiedzi na pytanie prejudycjalne skierowane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieście, a sprawę rozpoznano pod sygn. akt C-139/22.

Polski Sąd rozpoznający sprawę powziął wątpliwość, jak procedować gdy postanowienie umowy kredytowej znajduje się w rejestrze klauzul abuzywnych UOKiK. Dodatkowo Sąd miał pochylić się nad kwestią obowiązku informacyjnego przedsiębiorcy wobec konsumenta, który jest jednak specjalistą w danej dziedzinie. Jednocześnie TSUE wypowiedział się w przedmiocie zastąpienia nieuczciwej klauzuli prawidłową, na życzenie konsumenta.

Warto odnotować, że 25 maja 2021 r. prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpisał do krajowego rejestru klauzul niedozwolonych postanowienia wzorca umowy stosowanego przez mBank. I to te postanowienia znalazły się w umowie, którą ocenia właśnie warszawski Sąd. Jeśli nieuczciwa klauzula została przez organy krajowe wpisana do rejestru postanowień niedozwolonych, to nie ma potrzeby każdorazowego badania jego abuzywności. Mówiąc wprost rejestr klauzul niedozwolonych wystarczy, aby bez karkołomnych interpretacji i ocen uznać, iż ów klauzula powoduje nieważność umowy kredytowej.

Takie rozstrzygnięcie powinno w naszej ocenie spowodować przyspieszenie rozpoznania spraw frankowych, bez przesadnego postępowania dowodowego. Do wydania wyroku może okazać się wystarczająca sama analiza umowy pod kątem powszechnego rejestru klauzul. Trzeba jednak wiedzieć, że póki co rejestr klauzul UOKiK nie zawiera zbyt wiele takich klauzul. Pomocniczo można posiłkować się zestawieniem przygotowanym przez Rzecznika Finansowego.

TSUE oznajmił też, że obowiązek informacyjny przedsiębiorcy nie powinien mieć innego zakresu, jeśli dotyczy konsumenta „świadomego” i „nieświadomego”. Każdy konsument winien być traktowany w sposób jednakowy, niezależnie od tego, czy dana osoba jest w codziennym życiu specjalistą w danej dziedzinie.

Wyrok TSUE z całą pewnością umacnia pozycję frankowiczów w sporach sądowych z Bankami, ale też umacnia pozycję wszystkich konsumentów.

Foto: pixabay.com

Umowy dotyczące fotowoltaiki pod lupą UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył surową karę pieniężną na spółkę BO Energy. Okazało się, że w umowach stosowanych w obrocie przez tę spółkę znajdowało się kilkanaście klauzul niedozwolonych. Kara pieniężna wyniosła prawie 12,5 miliona złotych.

Prezes UOKiK dopatrzył się kilkunastu postanowień abuzywnych, które w sposób dość jaskrawy naruszały prawa konsumenta. Coraz częściej w obrocie funkcjonują podmioty specjalizujące się w poszukiwaniu gruntów pod budowę farm fotowoltaicznych. Do naszej Kancelarii dość regularnie zgłaszają się Klienci, którzy chcą sprawdzenia, czy zaproponowana umowa nie zawiera niekorzystnych regulacji. W większości przypadków takie kontrakty budzą wiele wątpliwości i proponujemy naszym Klientom odpowiednie zmiany i negocjowanie warunków.

Co ciekawe, im przedsiębiorca jest „większym graczem” na rynku, tym więcej w umowie klauzul niedozwolonych i niejednoznacznych. Umowy takie mają wiele stron i zawierają dość niejasne zwroty dla laików. Najczęściej podmiot gospodarczy dąży w jak największym stopniu do obarczenia ryzykiem inwestycyjnym właściciela nieruchomości. Umowy naszpikowane są karami umownymi, czy trudnymi do wykonania dla przeciętnego obywatela zobowiązaniami. W skrajnym przypadku konsument ponosi niewspółmierne ryzyko niepowodzenia całej inwestycji i instalacji urządzeń niezdatnych do użytku.

Na pewno warto dobrze zastanowić się przed podpisaniem umowy na wykonanie farmy fotowoltaicznej. Trzeba pamiętać, jakie uprawnienia przysługują konsumentom w przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorcy. Jeśli nasza decyzja nie była w pełni przemyślana, a umowa po głębszej analizie okazuje się nieakceptowalna, należy skorzystać z prawa odstąpienia od umowy.

Decyzja nie jest jeszcze prawomocna.

Foto: pixabay.com